Arcybiskup Feodosij Czernigowskij i Wseja Rusi Cudotwórca.

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОДОСИЙ, АРХИЕПИСКОП ЧЕРНИГОВСКИЙ И ВСЕЯ РОССИИ ЧУДОТВОРЕЦ

Святитель Феодосий Черниговский

Urodził się na początku 30h lat  XVII wieku w Podolskim kraju. pochodzi z starożytnego rodu dworian  Полоницких-Углицких. Rodzicy to ijeriej Nikita i Marja. Imię nadane przy urodzeniu zostało niewiadomym.

Od młodości Feodosij dorastał w modlitwie. Młodym wstąpił do duchownej szkoły, takzwanej Киево-Братскую коллегию, przy Киевском Богоявленском монастыре. Koniec lat 40-ych XVII wieku był okresem podniesienia kolegii.

Św Feodosij Czernigowski 1

Киево-Братская Коллегия była w tych czasach centrum walki Prawoslawia z katolicyzmem , jezuitami i uniatami.

W latach nauki stało jawnym przeznaczenie drodze mnicha. W wolnej chwili Feodosij poswiecał siebie modlitwie, czytaniu Pisma Świętego i Bogomysliju.

Po zakończeniu szkoły święty przyjął postrig w  Киево-Печерской Lawrze i dostał imię Feodosij na  cześć Feodosija Peczerskogo (pamięć 3 maja).

W 1664 r. przeznaczony na nastojatiela słynego  Киево-Выдубицкого monasteru. Monaster przed tym był w rękach uniatów, i był zaniedbany. Świety Feodosij z podniesieniem zajął się odbudową monasteru i skoro odnowił tam życie mnichów . Dbając o monaster zorganizował przepiękny chór, znany nie tylko w Malorosji a i w Moskwie, gdzie Feodosij wysyłał swoich piewców w 1685 roku.

Św Feodosij Czernigowski

W te lata przeżył ciężkie dni, gdy przez biskupa Mstislawskiego i Orszanskiego Metodiego został okłamany w zdradzę Rosyjskiemu Rządu i korespondowaniu z wrogiem. 20 września 1668 roku zawołano go do składania wyjaśnień , i 17 listopada kiedy kłamstwo zostało odkryte – świętego Feodosija oprawdano.

Kiedy biskup Lazar( Лазарь) został przeznaczony na  местоблюстителем Киевской metropolii , to Lazar przeznaczył Feodosija swym namieśnikiem

w Kijowie, a sam został w Czernigowie. W tej roli Feodosij dużo pracował dla cerkwi.

W 1688 r. święty Feodosij  przeznaczony na arcymandryta  Черниговского Елецкого monasteru w miejsce zmarłego arcymandryty Иоанникия (Голятовского). Tam dużo pracował nad odnowieniem monasteru po zaniedbaniu jezuitów i dominikańców.

Елецкий монастырь старое фото

Uczestniczył w złożeni Sobornej odpowiedzi do Patriarchaa Moskowskiego Ioakima o odniesieniu Kijowskiej metropolii do Soboru Florentijskiego i poruszonego tam pytania o czasie  пресуществления Darów Świętych.

W 1692 r.  11 września świety Feodosij został uroczyście хиротонисан w Uspieńskim Moskowskim soborze Kremla w san arcybiskupa Czernigowskiego.

Rządząc Czernigowską eparchiją święty Feodosij szczególnie dbał o duchownej edukacji wierzących. Wspierał stare i tworzył nowe monasterze, wśród nich: Печеникский женский монастырь, w którym osobiście oświęcał cerkiew. W 1694 r. założył  Любецкий скит, w tym samym roku  oświęcił cerkiew  w  Домницком мужском монастыре, а w 1695 r. — wielką cerkiew храм в честь Пресвятой Богородицы, zbudowany na wierzchu  Болдинской горы, około  Ильинского монастыря.

Троицкий собор архив

 

 

 

 

 

 

 

 

Swięty dbał o drukarnie Czernigowską, która drukowała dużo ksiąg duchownych.

W czasach Feodosija w Czernigowskiej  в Черниговской Епархии notowano wzmocnienie  i podniesienie inoczestwa ( иночества). Wielką uwagę święty przydzielał duchowieństwu i wyboru kandydatów.

иконостас троицкого собора 1

Odróżniające cechy świeciela Feodosija — снисходительность, миролюбие, строгая sprawiedliwość, глубокое сострадание ко всем, обращавшимся к нему за помощью и советом, не только православным, но и людям других исповеданий.

Mitropolit_Onufrii_v_Chernigove_24

W 1696 r. 5 lutego święciciel Feodosij zmarł i zostal pochowany w Черниговском Борисоглебском соборе, за правым клиросом, в устроенном для того склепе.

Święciciel Joann Maksimowicz zbudował nad jego grobem swód z cegły z słowami chwały w wierszach, dziękując za cudowne uzdrowienie modlitwami Feodosija od ciężkiej choroby.

Мощи Феодосия Черниговского

Прославление святителя Феодосия było 9 (22) września 1896r.

Ukłonić  się relikwijom Swiętego Feodosija teraz można w Troickom Soborze m. Czernigowa ( poprawej od oltarza)

 

 

***

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОДОСИЙ, АРХИЕПИСКОП ЧЕРНИГОВСКИЙ

ДНИ ПАМЯТИ:

18 февраля

22 сентября – Обре́тение и перенесение мощей

ЖИТИЕ

Cвя­ти­те­ля Фе­о­до­сия сто­ит в ря­ду тех лиц и имен, кои яв­ля­ют­ся укра­ше­ни­ем и сла­вой всей Церк­ви Рос­сий­ской. Свя­ти­тель Фе­о­до­сий был од­ним из тех де­я­те­лей, ко­то­рые, «не вы­со­кая мудр­ству­ю­ще, но ве­ду­ще­ся сми­рен­ны­ми» (Рим.12:16), успе­ва­ют сде­лать и для об­ще­ствен­но­го бла­га не ме­нее, чем ве­ли­кие и силь­ные ми­ра се­го.

Фе­о­до­сий ро­дил­ся в кон­це 30-х го­дов XVII ве­ка в Ма­ло­рос­сии, в бла­го­че­сти­вой дво­рян­ской се­мье. От­рок вос­пи­ты­ва­ет­ся сна­ча­ла до­ма сво­и­ми ро­ди­те­ля­ми в стра­хе Бо­жи­ем и хри­сти­ан­ском бла­го­че­стии, а за­тем в Ки­ев­ской Брат­ской Бо­го­яв­лен­ской шко­ле (в сте­нах Ки­ев­ско­го Брат­ско­го мо­на­сты­ря на По­до­ле, впо­след­ствии Ки­ев­ская Ду­хов­ная Ака­де­мия). На­чаль­ни­ком и ру­ко­во­ди­те­лем Ки­ев­ской Брат­ской шко­лы в то вре­мя был «ве­ли­кий столп цер­ков­ный», ар­хи­епи­скоп Чер­ни­гов­ский Ла­зарь Ба­ра­но­вич (1650–1657 гг.), к ко­то­ро­му на всю жизнь свою св. Фе­о­до­сий со­хра­нил чув­ства сы­нов­не­го по­чте­ния. К вос­пи­тав­шей его шко­ле свя­ти­тель на всю жизнь свою со­хра­нил глу­бо­кую при­зна­тель­ность, что и вы­ра­зил сво­и­ми бла­го­тво­ре­ни­я­ми Ки­ев­ско­му Брат­ско­му мо­на­сты­рю. Па­мять о та­кой бла­го­тво­ри­тель­но­сти его со­хра­нил для нас си­но­дик Ки­ев­ско­го Вы­ду­биц­ко­го мо­на­сты­ря, где ска­за­но о св. Фе­о­до­сии, что он был муж «бла­го­ра­зу­мен и бла­го­тво­рящ Ки­ев­ско­му Брат­ско­му мо­на­сты­рю».

По окон­ча­нии уче­ния св. Фе­о­до­сий всю свою жизнь ре­шил­ся по­свя­тить Бо­гу. И бла­го­че­сти­вый при­мер ро­ди­те­лей, и на­зи­да­тель­ное ру­ко­вод­ство зна­ме­ни­то­го учи­те­ля, и свя­тость са­мо­го ме­ста вос­пи­та­ния – все это со­дей­ство­ва­ло укреп­ле­нию бу­ду­ще­го свя­ти­те­ля в же­ла­нии доб­ро­го жи­тия. Бы­ли и дру­гие со­бы­тия, не про­шед­шие бес­след­но в его жиз­ни и опре­де­лив­шие по во­ле Бо­жи­ей жре­бий его на зем­ле. Несо­гла­сия, нестро­е­ния, ко­то­рые он ви­дел в это вре­мя и сре­ди вла­стей сво­ей ро­ди­ны, и сре­ди да­же их ду­хов­ных ру­ко­во­ди­те­лей, по­бу­ди­ли его взять на се­бя бла­гое иго ино­че­ско­го по­дви­га; стать в одеж­де во­и­на Хри­сто­ва на стра­же Церк­ви Хри­сто­вой и ра­то­вать с ви­ди­мы­ми и неви­ди­мы­ми вра­га­ми ее.

Ко­гда и где при­нял ино­че­ство св. Фе­о­до­сий, точ­но неиз­вест­но. Несо­мнен­но толь­ко, что это бы­ло еще до 1651 го­да, ко­гда Ки­ев­ским мит­ро­по­ли­том был Ди­о­ни­сий (Ба­ла­бан), и со­вер­ши­лось под вли­я­ни­ем Ла­за­ря Ба­ра­но­ви­ча. Прео­свя­щен­ный Ла­зарь в од­ном из пи­сем сво­их на­зы­ва­ет свя­ти­те­ля Фе­о­до­сия «ов­цою Хри­сто­ва ста­да, на­учав­ше­ю­ся по­кор­но­сти у по­кор­но­го ба­ра­на», т. е. са­мо­го Ла­за­ря. Св. Фе­о­до­сий да­ет выс­ший обет по­слу­ша­ния в ино­че­ском сане.

Вско­ре по при­ня­тии им ино­че­ства еще он мно­го­чест­но тру­дил­ся неко­то­рое вре­мя в зва­нии ар­хи­ди­а­ко­на Ки­е­во-Со­фий­ско­го со­бо­ра и на­мест­ни­ка мит­ро­по­ли­чье­го ка­фед­раль­но­го до­ма.

Ки­ев и Ма­ло­рос­сия в это вре­мя ис­пы­ты­ва­ли боль­шие бед­ствия от смут, ко­то­рые про­из­ве­де­ны бы­ли про­тив­ни­ка­ми Бог­да­на Хмель­ниц­ко­го, про­тив­ни­ка­ми со­еди­не­ния Ма­лой Рос­сии с Моск­вой. К несча­стью, в этих сму­тах при­ня­ли са­мое де­я­тель­ное уча­стие и выс­шие ду­хов­ные ли­ца то­го вре­ме­ни. Сам мит­ро­по­лит Ди­о­ни­сий Ба­ла­бан пе­ре­шел на сто­ро­ну по­ля­ков, и вре­мен­ным блю­сти­те­лем Ки­ев­ской мит­ро­по­лии на­зна­чен был Чер­ни­гов­ский ар­хи­епи­скоп Ла­зарь Ба­ра­но­вич (в ок­тяб­ре 1659 го­да – здесь и да­лее да­ты ука­за­ны по ст. ст.).

В это вре­мя св. Фе­о­до­сий был уже в зва­нии иеро­мо­на­ха Кру­пиц­ко­го Ба­ту­рин­ско­го мо­на­сты­ря, в епар­хии Ла­за­ря. Оче­вид­но, пер­вые по­дви­ги ино­че­ско­го жи­тия св. Фе­о­до­си­ем со­вер­ша­ют­ся под над­зо­ром и ру­ко­вод­ством прео­свя­щен­но­го Ла­за­ря. Св. Фе­о­до­сий не идет за Ди­о­ни­си­ем к вра­гам пра­во­слав­ной ве­ры и на­род­но­сти, а сле­ду­ет за сво­им учи­те­лем, ко­то­рый хо­ро­шо по­ни­мал, что Ма­ло­рос­сия мо­жет быть счаст­ли­ва толь­ко под за­щи­той пра­во­слав­но­го рус­ско­го ца­ря.

Ско­ро на свя­то­го Фе­о­до­сия воз­ла­га­ет­ся обя­зан­ность выс­шая – ру­ко­во­дить дру­ги­ми в по­дви­гах ино­че­ства. В 1662 го­ду он уже, как сви­де­тель­ству­ет мест­ная Чер­ни­гов­ская ле­то­пись, со­сто­ит в зва­нии игу­ме­на Кор­сун­ско­го мо­на­сты­ря. В сле­ду­ю­щем, 1663 го­ду, по смер­ти мит­ро­по­ли­та Ди­о­ни­сия, в мае был из­бран ду­хо­вен­ством Поль­ской Укра­и­ны на Ки­ев­скую мит­ро­по­ли­тию епи­скоп Иосиф (Нелю­бо­вич-Ту­каль­ский). Из­бра­ние со­сто­я­лось в Кор­су­ни (ныне г. Кор­сунь-Шев­чен­ков­ский, Чер­кас­ской обл.); очень ве­ро­ят­но, что Кор­сун­ский мо­на­стырь, управ­ля­е­мый то­гда Фе­о­до­си­ем, и был ме­стом из­бра­ния но­во­го мит­ро­по­ли­та.

Как от­нес­ся к это­му из­бра­нию св. Фе­о­до­сий?

Но­во­из­бран­ный мит­ро­по­лит, «пра­во­сла­вия пре­слав­ный рев­ни­тель, ве­ры свя­тыя во­сточ­ныя столп непо­ко­ле­би­мый» (так его на­зы­ва­ет из­вест­ный пи­са­тель то­го вре­ме­ни пе­чер­ский ар­хи­манд­рит Ин­но­кен­тий Ги­зель) сво­ею пер­во­на­чаль­ною де­я­тель­но­стью в за­щи­ту в Лит­ве пра­во­сла­вия снис­кал се­бе об­щее со­чув­ствие пра­во­слав­ных ма­ло­рос­сов. Но его по­ли­ти­че­ские убеж­де­ния не со­глас­ны бы­ли с убеж­де­ни­я­ми Ла­за­ря, и мос­ков­ское пра­ви­тель­ство не со­гла­си­лось при­знать его в зва­нии мит­ро­по­ли­та. Св. Фе­о­до­сий пред­ви­дел это и, зная, что из­бра­ние его по­ро­дит но­вые сму­ты и раз­до­ры, сво­е­го со­гла­сия, ко­то­рое мог­ло вы­ра­зить­ся под­пи­сью на из­би­ра­тель­ном ак­те, не изъ­явил.

Несколь­ко поз­же, со­стоя уже игу­ме­ном Вы­ду­биц­ко­го мо­на­сты­ря, в оправ­да­ние свое, по по­во­ду до­но­са, сде­лан­но­го на него епи­ско­пом Ме­фо­ди­ем (Фили­мо­но­ви­чем), до­би­вав­шим­ся мит­ро­по­ли­чье­го зва­ния, пи­сал ки­ев­ско­му во­е­во­де: «к Ту­каль­ско­му хо­тя я и пи­сал, (но) яко к ар­хи­ерею, а не (как) мит­ро­по­ли­ту пи­сал, не име­но­вал его пас­ты­рем сво­им и бла­го­сло­ве­ния от него не про­сил есмь ни на ка­кие де­ла».

В 1664 г. св. Фе­о­до­сий на­зна­ча­ет­ся игу­ме­ном Ки­ев­ско­го Вы­ду­биц­ко­го мо­на­сты­ря. Со­хра­ни­лось несколь­ко све­де­ний о де­я­тель­но­сти св. Фе­о­до­сия как игу­ме­на Вы­ду­биц­ка­го, сви­де­тель­ству­ю­щих о его по­пе­чи­тель­но­сти и рев­но­сти по устрой­ству дел оби­те­ли. Вы­ду­биц­кий мо­на­стырь неод­но­крат­но был в ру­ках уни­а­тов. Есте­ствен­но, что от это­го су­ще­ство­ва­ли раз­лич­но­го ро­да нестро­е­ния, рас­строй­ство внут­рен­них по­ряд­ков жиз­ни мо­на­стыр­ской и внеш­не­го ма­те­ри­аль­но­го бла­го­со­сто­я­ния оби­те­ли. Устро­ив внут­рен­нюю жизнь оби­те­ли в ду­хе стро­го­го пра­во­сла­вия, св. Фе­о­до­сий с боль­шою рев­но­стию и усер­ди­ем взял­ся за устрой­ство внеш­не­го ее бла­го­по­лу­чия. И бла­го­да­ря за­бо­там св. Фе­о­до­сия по­лу­ча­ет­ся гет­ман­ский уни­вер­сал, ко­то­рым утвер­жда­ют­ся за мо­на­сты­рем зна­чи­тель­ные по­ме­стья.

Рев­ност­ная за­бот­ли­вость о нуж­дах оби­те­ли во­ору­жи­ла про­тив него ино­ков со­сед­ней Ки­е­во-Пе­чер­ской Лав­ры. Пе­чер­ский ар­хи­манд­рит Ин­но­кен­тий (Ги­зель) вслед­ствие на­ве­тов неко­то­рых мо­на­стыр­ских упра­ви­те­лей жа­ло­вал­ся да­же на него ме­сто­блю­сти­те­лю мит­ро­по­лии Ла­за­рю, ко­то­рый по это­му по­во­ду и пи­шет сво­е­му быв­ше­му уче­ни­ку уве­ща­тель­ные пись­ма. Не без скор­би ви­дит свя­ти­тель неудо­воль­ствие сво­е­го учи­те­ля и без­ро­пот­но пе­ре­но­сит ис­пы­та­ние, по­слан­ное ему Бо­гом, вер­но ис­пол­няя свой долг. Но Про­мысл Бо­жий устро­я­ет все к луч­ше­му. Оправ­дав се­бя во мне­нии сво­е­го учи­те­ля, св. Фе­о­до­сий еще бо­лее сбли­зил­ся с ним. Сам Ла­зарь об­ра­ща­ет те­перь осо­бен­ное вни­ма­ние на вы­со­кие ка­че­ства его ду­ши и в пись­ме сво­ем к нему в про­ро­че­ском ду­хе изъ­яв­ля­ет Фе­о­до­сию свое же­ла­ние, чтобы имя его бы­ло на­пи­са­но на небе­сах.

Лю­бовь и до­ве­рие к св. Фе­о­до­сию вла­ды­ки Чер­ни­гов­ско­го все бо­лее креп­нут и вы­ра­жа­ют­ся в том, что св. Фе­о­до­сий на­зна­ча­ет­ся его на­мест­ни­ком по управ­ле­нию де­ла­ми Ки­ев­ской мит­ро­по­лии. Вме­сте с тем на св. Фе­о­до­сия об­ра­ща­ет­ся все­об­щее вни­ма­ние как на че­ло­ве­ка вы­со­ких со­вер­шенств. Име­ни­ты­ми людь­ми, ду­хов­ны­ми и свет­ски­ми, с это­го вре­ме­ни воз­ла­га­ют­ся на него са­мые се­рьез­ные по­ру­че­ния в том убеж­де­нии, что он с че­стью и сла­вой для се­бя и поль­зою для са­мо­го де­ла вы­пол­нит их. С это­го же вре­ме­ни за­ме­ча­ет­ся об­щее же­ла­ние ви­деть его на од­ном из луч­ших мест, где бы он был ис­тин­ным све­тиль­ни­ком го­ря­щим и све­тя­щим (Ин.5:35).

С 1685 го­да имя его де­ла­ет­ся из­вест­ным в да­ле­кой Москве. На него, как на «за­слу­жен­но­го ма­ло­рос­сий­ской церк­ви», воз­ла­га­ет­ся обя­зан­ность (сов­мест­но с Пе­ре­я­с­лав­ским игу­ме­ном Иеро­ни­мом) пред­ста­вить в Москве го­су­да­рям (Иоан­ну и Пет­ру Алек­се­е­ви­чам) и пат­ри­ар­ху про­ше­ния от гет­ма­на, ма­ло­рос­сий­ско­го ду­хо­вен­ства и вой­ско­вой стар­ши­ны об утвер­жде­нии в зва­нии Ки­ев­ско­го мит­ро­по­ли­та Луц­ко­го епи­ско­па Ге­део­на-Свя­то­пол­ка, кня­зя Чет­вер­тин­ско­го. По­соль­ство увен­ча­лось успе­хом. Св. Фе­о­до­сий как бла­го­по­пе­чи­тель­ный игу­мен, ис­пол­няя воз­ло­жен­ное на него по­ру­че­ние, хо­да­тай­ству­ет в Москве об удо­вле­тво­ре­нии нужд сво­ей оби­те­ли.

В 1687 го­ду уми­ра­ет Елец­кий (Свя­то-Успен­ский Елец­кий муж­ской мо­на­стырь г. Чер­ни­го­ва; пре­стол Св. Успен­ско­го со­бо­ра оби­те­ли на­хо­дит­ся на ме­сте яв­ле­ния в 1060 г. (18 фев­ра­ля н. ст.) Елец­кой чу­до­твор­ной ико­ны Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы. – В.) ар­хи­манд­рит Иоан­ни­кий Го­ля­тов­ский, и по же­ла­нию прео­свя­щен­но­го Ла­за­ря на его ме­сто на­зна­ча­ет­ся, по­сле 24-лет­не­го управ­ле­ния Вы­ду­биц­ким мо­на­сты­рем, св. Фе­о­до­сий. На­зна­чая св. Фе­о­до­сия ар­хи­манд­ри­том Елец­ким, прео­свя­щен­ный Ла­зарь же­ла­ет иметь бли­же к се­бе сво­е­го уче­ни­ка и де­ла­ет его сво­им по­мощ­ни­ком, воз­ла­гая на него раз­лич­ные де­ла по управ­ле­нию епар­хи­ей. С это­го вре­ме­ни св. Фе­о­до­сий де­ла­ет­ся, так ска­зать, пра­вою ру­кою сво­е­го ар­хи­епи­ско­па и при­ни­ма­ет уча­стие во всех вы­да­ю­щих­ся цер­ков­ных со­бы­ти­ях то­го вре­ме­ни.

К это­му вре­ме­ни де­ла­ют­ся осо­бен­но обострен­ны­ми от­но­ше­ния меж­ду пред­ста­ви­те­ля­ми Ве­ли­ко­рос­сий­ской Мос­ков­ской и Юж­но-Рус­ской, Ки­ев­ской церк­вей. В Москве смот­рят по­до­зри­тель­но на Ки­ев и всю Юж­ную Русь, го­то­вы об­ви­нить ду­хов­ных ру­ко­во­ди­те­лей ее в при­вер­жен­но­сти к ка­то­ли­че­ству и во вся­ких ере­сях.

С на­ча­ла XVII сто­ле­тия, осо­бен­но же со вре­ме­ни при­со­еди­не­ния Ма­ло­рос­сии к Москве, про­ни­ка­ет в Моск­ву из Ки­е­ва и во­об­ще из За­пад­ной и Юж­ной Рос­сии мно­го вы­ход­цев для за­ня­тий раз­ных ду­хов­ных и граж­дан­ских долж­но­стей. Неко­то­рые из них яв­ля­ют­ся да­же учи­те­ля­ми юно­ше­ства и ру­ко­во­ди­те­ля­ми про­све­ще­ния. На та­ких вы­ход­цев выс­шие ду­хов­ные ли­ца в Москве смот­ре­ли до­воль­но непри­яз­нен­но. Еще с пер­вой чет­вер­ти XVII ве­ка из­вест­ный ис­то­ри­че­ский де­я­тель, ке­ларь Ав­ра­амий Па­ли­цын пи­сал: «при­шель­цы из Се­вер­ских и поль­ских го­ро­дов на­вык­ли от мно­гих ере­ти­ков, в Укра­ине жи­ву­щих, их злым нра­вом и обы­ча­ем и в их ве­ру ере­ти­че­скую мно­зи при­сту­пив­ше от неве­де­ния и во всем с ни­ми за­кон дер­жа­ша» (Ска­за­ние об оса­де Тро­иц­ко­го мо­на­сты­ря, 45 с.). Стран­ны­ми и ере­ти­че­ски­ми ка­за­лись Москве мно­гие цер­ков­ные об­ря­ды и обы­чаи ки­ев­ские. Рев­ни­те­лей мос­ков­ской ста­ри­ны сму­ща­ла раз­ни­ца строя мос­ков­ской и ма­ло­рус­ской жиз­ни и силь­ная поль­ская окрас­ка по­след­ней. Сму­ща­ло и то, что пра­во­слав­ные юж­но­рус­ские ар­хи­пас­ты­ри по­лу­ча­ли свое об­ра­зо­ва­ние в за­пад­ных иезу­ит­ских шко­лах. И неко­то­рые из иерар­хов ино­гда дей­стви­тель­но вы­ска­зы­ва­ли част­ные мне­ния не в стро­го пра­во­слав­ном ду­хе.

И вот вско­ре по­сле то­го, как св. Фе­о­до­сий стал ар­хи­манд­ри­том Елец­ко­го мо­на­сты­ря, в Чер­ни­го­ве по­лу­ча­ет­ся гра­мо­та пат­ри­ар­ха Иоаки­ма (29 мар­та 1688 г.) на имя прео­свя­щен­но­го Ла­за­ря. Це­лью гра­мо­ты бы­ло «из­ве­сти­ти­ся, аще (пра­во­слав­ные юж­ной Рос­сии) во всем со­глас­ны суть свя­тей во­сточ­ней церк­ви». В гра­мо­те за­тро­нут был соб­ствен­но один важ­ный по то­му вре­ме­ни во­прос: ка­ко­го мне­ния прео­свя­щен­ный Ла­зарь о Фло­рен­тий­ском со­бо­ре, «ко­ея ра­ди ви­ны оный со­бор бысть и ка­ко­вым обы­ча­ем на­ча­ся», пи­са­лось в гра­мо­те. В та­ком же смыс­ле бы­ла пат­ри­ар­шая гра­мо­та и Ки­ев­ско­му мит­ро­по­ли­ту Ге­део­ну.

В Ки­е­ве для от­ве­та пат­ри­ар­ху со­зы­ва­ет­ся со­бор из пред­ста­ви­те­лей выс­ше­го ду­хо­вен­ства, и од­но­му из участ­ни­ков его, игу­ме­ну Ки­рил­лов­ско­го мо­на­сты­ря, да­ет­ся по­ру­че­ние спи­сать­ся с Чер­ни­гов­ским ар­хи­манд­ри­том Фе­о­до­си­ем (Уг­лиц­ким), чтобы узнать мне­ние Чер­ни­гов­ско­го ар­хи­пас­ты­ря, стол­па цер­ков­но­го, по дан­но­му во­про­су.

Св. Фе­о­до­сий в сво­ем от­ве­те ис­пол­ня­ет об­ра­щен­ную к нему прось­бу и вме­сте с тем, по по­ру­че­нию и прось­бе пра­во­слав­ных участ­ни­ков сбо­ра, со­став­ля­ет от­вет­ную пат­ри­ар­ху гра­мо­ту «до­водне по­ка­зу­ю­чи, (что) не име­ет бы­ти той со­бор (Фло­рен.) за­кон­ным ка­но­ни­че­ским со­бо­ром» и проч. Стро­го пра­во­слав­ный взгляд Чер­ни­гов­ско­го ар­хи­епи­ско­па и его бли­жай­ше­го со­труд­ни­ка дол­жен был слу­жить оправ­да­ни­ем для всей Юж­но-Рус­ской церк­ви. Но в Москве по­ка не удо­вле­тво­ря­ют­ся ни от­вет­ной гра­мо­той мит­ро­по­ли­та (со­став­лен­ной Фе­о­до­си­ем), ни от­вет­ной гра­мо­той прео­свя­щен­но­го Ла­за­ря. В сен­тяб­ре 1688 го­да и в мар­те 1689 го­да по­лу­ча­ет­ся еще две гра­мо­ты, в ко­то­рых пат­ри­арх Иоаким пред­ла­га­ет пра­во­слав­ным ма­ло­рос­сам из­ло­жить свое мне­ние о вре­ме­ни пре­су­ществ­ле­ния Св. Да­ров.

От­вет на первую из них прео­свя­щен­ный Ла­зарь по­сы­ла­ет (4 фев­ра­ля 1689 го­да) с сво­им ар­хи­манд­ри­том Фе­о­до­си­ем Уг­лиц­ким. Здесь прео­свя­щен­ный Ла­зарь, вы­ска­зы­вая свой пра­во­слав­ный взгляд по дан­но­му во­про­су, вы­ра­жа­ет в то же вре­мя пол­ную го­тов­ность «по­учи­ти­ся от все­свя­тей­ше­го пат­ри­ар­ха» и обе­ща­ет «по­слу­ша­ние церк­ви Бо­жи­ей и ве­ре свя­той». Важ­ность по­ру­че­ния, воз­ло­жен­но­го на св. Фе­о­до­сия, оче­вид­на. Он дол­жен был изуст­но вы­яс­нить в Москве те неяс­но­сти, ко­то­рые бы­ли при­чи­ною недо­ра­зу­ме­ния меж­ду Моск­вой и Ки­е­вом. Вме­сте с тем по­ру­че­ние, дан­ное св. Фе­о­до­сию, долж­но бы­ло ука­зать на него как на ли­цо осо­бен­но до­ве­рен­ное, за­слу­жи­ва­ю­щее осо­бен­но­го вни­ма­ния со сто­ро­ны пат­ри­ар­ха и мос­ков­ско­го пра­ви­тель­ства. Прео­свя­щен­ный Ла­зарь на­ме­рен­но вы­дви­га­ет сво­е­го до­стой­но­го со­труд­ни­ка, чтобы он стал из­ве­стен в Москве как до­стой­ней­ший к за­ня­тию выс­шей ду­хов­ной долж­но­сти.

В 1690 го­ду уми­ра­ет мит­ро­по­лит Ге­де­он, и ар­хи­манд­рит Фе­о­до­сий пред­став­ля­ет­ся в чис­ле дру­гих лиц как до­стой­ный вы­со­ко­го зва­ния – Ки­ев­ско­го мит­ро­по­ли­та. По из­бра­нии на этот вы­со­кий пост Пе­чер­ско­го ар­хи­манд­ри­та Вар­ла­а­ма (Ясин­ска­го), св. Фе­о­до­сий пред­став­ля­ет­ся так­же и на его ме­сто. Но Про­мысл Бо­жий су­дил ина­че. Св. Фе­о­до­сию го­то­вит­ся Гос­по­дом вы­со­кое по­ло­же­ние в Чер­ни­гов. Здесь-то он, по во­ле Бо­жи­ей, и дол­жен был све­тить све­том сво­их доб­ро­де­те­лей и пред­ста­тель­ство­вать за вру­чен­ную ему Бо­гом паст­ву, и, не при жиз­ни сво­ей толь­ко, в бес­кров­ной жерт­ве Гос­по­ду, но и по смер­ти, как из­бран­ный раб Бо­жий, во­шед­ший в ра­дость Гос­по­да сво­е­го.

Ко­гда св. Фе­о­до­сий был по­став­лен Елец­ким ар­хи­манд­ри­том, Ла­за­рю в это вре­мя бы­ло уже око­ло 70 лет, – го­ды пре­клон­ные, осо­бен­но для че­ло­ве­ка та­кой тру­до­вой жиз­ни и раз­но­об­раз­ной де­я­тель­но­сти, ка­кую вел прео­свя­щен­ный Ла­зарь. Удру­чен­ный го­да­ми пре­ста­ре­лый иерарх об­ра­ща­ет­ся к Мос­ков­ско­му пат­ри­ар­ху с прось­бой об утвер­жде­нии ар­хи­манд­ри­та Фе­о­до­сия по­мощ­ни­ком сво­им по управ­ле­нию епар­хи­ей.

Фе­о­до­сий уже из­ве­стен был в Москве как вы­со­ко прео­свя­щен­ный и бла­го­по­пе­чи­тель­ный со­труд­ник сво­е­го ар­хи­епи­ско­па; сла­ва о его доб­ро­де­тель­ной жиз­ни так­же до­стиг­ла до Моск­вы, и пат­ри­арх, со­гла­ша­ясь ис­пол­нить прось­бу Ла­за­ря, в от­вет­ной гра­мо­те ему вот ка­кое мне­ние вы­ска­зы­ва­ет о до­сто­ин­ствах св. Фе­о­до­сия: «Мы слы­ша­ли о доб­ро­де­тель­ной жиз­ни ар­хи­манд­ри­та Фе­о­до­сия и о том, что, по управ­ле­нию епар­хи­ей Чер­ни­гов­ской, он спо­соб­ный и по­слуш­ный по­мощ­ник прео­свя­щен­но­му ар­хи­епи­ско­пу Ла­за­рю, уже ис­пол­нен­но­му дней, опыт­ный в де­лах и в от­но­ше­нии на­шей вер­но­сти воз­люб­лен­ный сын. По­то­му вер­ность на­ша бла­го­слов­ля­ет его, ар­хи­манд­ри­та, име­ет по­пе­че­ние о том, дабы все де­ла, по­ру­ча­е­мые ему ар­хи­епи­ско­пом, ис­пол­нять бла­го­че­сти­во, о име­ни Гос­по­да и уго­ждать ар­хи­епи­ско­пу, как стар­цу, в ду­хе по­слу­ша­ния Хри­сто­ва. Ес­ли, тво­ря доб­рое, ока­жет­ся он тер­пе­ли­вым в пе­ре­не­се­нии скор­бей слу­чай­ных и в ис­пол­не­нии долж­но­сти явит­ся непо­роч­ным, то, ко­гда угод­но бу­дет Бо­гу, по­лу­чит и выс­шее до­сто­ин­ство по­сле ар­хи­епи­ско­па». Нуж­но ли го­во­рить о том, что свя­ти­тель вполне оправ­дал те ожи­да­ния, ко­то­рые вы­ска­зы­ва­ют­ся в гра­мо­те пат­ри­ар­ха.

Но св. Фе­о­до­сий, со­стоя со­труд­ни­ком и по­мощ­ни­ком прео­свя­щен­но­го Ла­за­ря, не остав­ля­ет и сво­их преж­них обя­зан­но­стей. С усер­ди­ем за­бо­тит­ся он о бла­го­со­сто­я­нии сво­ей оби­те­ли, ко­то­рая и обо­га­ща­ет­ся зна­чи­тель­ным да­ром гет­ма­на, по­да­рив­ше­го оби­те­ли се­ло Мо­щон­ку в ви­де осо­бен­но­го ис­клю­че­ния, сде­лан­но­го из ува­же­ния к вы­со­ким до­сто­ин­ствам Елец­ко­го ар­хи­манд­ри­та.

В 1692 го­ду прео­свя­щен­ный Ла­зарь по­же­лал еще при жиз­ни сво­ей ви­деть сво­е­го по­мощ­ни­ка в выс­шем свя­ти­тель­ском сане, чтобы он мог вполне по­мо­гать ему при жиз­ни и быть до­стой­ным ему пре­ем­ни­ком по его смер­ти. В то вре­мя су­ще­ство­вал в Ма­ло­рос­сии обы­чай по­став­лять из­вест­ное ли­цо в сан свя­ти­тель­ский не ина­че, как с со­гла­сия на то пред­ста­ви­те­лей ду­хо­вен­ства и име­ни­тых лю­дей, вхо­див­ших в со­став его бу­ду­щей паст­вы. По пред­ло­же­нию гет­ма­на все еди­но­глас­но вы­ра­зи­ли же­ла­ние ви­деть Фе­о­до­сия в сане свя­ти­тель­ском.

От ли­ца на­ро­да бы­ло по­сла­но прео­свя­щен­ным Ла­за­рем и гет­ма­ном про­ше­ние о нем ца­рю (Пет­ру I) и пат­ри­ар­ху. В этом про­ше­нии они ука­зы­ва­ли на вы­со­кие до­сто­ин­ства бу­ду­ще­го свя­ти­те­ля. «Пре­чест­ный ар­хи­манд­рит, – пи­са­ли они, – муж бла­гий, укра­шен­ный доб­ро­де­те­ля­ми мо­на­ше­ской жиз­ни, ко­то­рую ве­дет с мо­ло­дых лет, опы­тен в управ­ле­нии мо­на­сты­ря­ми, ис­пол­нен стра­ха Бо­жия и ду­хов­ной опыт­но­сти, про­све­щен, весь­ма усер­ден к цер­ков­но­му бла­го­ле­пию, спо­со­бен управ­лять до­мом ка­фед­ры и епар­хи­ею Чер­ни­гов­скою».

11 сен­тяб­ря 1692 г. св. Фе­о­до­сий, вру­чив клят­вен­ное обе­ща­ние, соб­ствен­но­руч­но под­пи­сан­ное, «Гос­по­ди­ну свя­тей­ше­му кир Адри­а­ну, ар­хи­епи­ско­пу Мос­ков­ско­му и всея Рос­сии и всех се­вер­ных стран пат­ри­ар­ху», был на­ре­чен ар­хи­епи­ско­пом Чер­ни­го­ва и Нов­го­род­ка (Нов­го­род-Се­вер­ска), а 13 сен­тяб­ря был по­свя­щен в свя­ти­тель­ский сан.

По ру­ко­по­ло­же­нии свя­ти­тель Фе­о­до­сий про­сил ца­ря в под­твер­жде­ние его свя­ти­тель­ских прав дать ему цар­скую на­пре­столь­ную гра­мо­ту, ко­то­рая и бы­ла вы­да­на ему 28 сен­тяб­ря за под­пи­сью дум­но­го дья­ка. В этой гра­мо­те, под­твер­жда­ю­щей пра­ва Чер­ни­гов­ских ар­хи­епи­ско­пов, предо­став­ля­ет­ся св. Фе­о­до­сию пра­во пер­вен­ства меж­ду рос­сий­ски­ми иерар­ха­ми, со­глас­но дан­но­му при на­ре­че­нии клят­вен­но­му обе­ща­нию, ука­зы­ва­ет­ся ему за­ви­си­мость не от Ки­ев­ско­го мит­ро­по­ли­та, а от Мос­ков­ско­го пат­ри­ар­ха. Как пер­вен­ству­ю­щий меж­ду рос­сий­ски­ми иерар­ха­ми, но­вый Чер­ни­гов­ский свя­ти­тель по­лу­ча­ет пра­во со­вер­шать бо­го­слу­же­ние в сак­ко­се.

Око­ло трех ме­ся­цев про­был свя­ти­тель Фе­о­до­сий в Москве.

Воз­вра­тив­шись в Чер­ни­гов, он управ­ля­ет де­ла­ми епар­хии, не остав­ляя и управ­ле­ния Елец­ким мо­на­сты­рем: со­сто­ит он «ко­адъ­юто­ром» Чер­ни­гов­ско­го ар­хи­епи­ско­па и вме­сте с тем ар­хи­манд­ри­том Елец­ко­го мо­на­сты­ря.

По-преж­не­му, и до кон­ца дней прео­свя­щен­но­го Ла­за­ря, св. Фе­о­до­сий со­хра­ня­ет сы­нов­нее по­чте­ние к по­кро­ви­те­лю сво­е­му и учи­те­лю.

Но недол­го чер­ни­гов­ская паства уте­ша­лась ду­хов­ной ра­до­стию ви­деть пред­сто­я­щи­ми у Пре­сто­ла Бо­жия двух свя­ти­те­лей. 3 сен­тяб­ря 1693 го­да мир­но ото­шел к Гос­по­ду 73-х лет­ний ста­рец прео­свя­щен­ный Ла­зарь, этот, по сло­вам ца­ря Алек­сия Ми­хай­ло­ви­ча, «ра­де­тель­ный о бла­ге свя­той церк­ви пас­тырь». Кон­чи­на его про­из­ве­ла глу­бо­кую скорбь во всей мно­го­люд­ной пастве и осо­бен­но в лю­бив­шем его, как сын от­ца сво­е­го, свя­ти­те­ле Фе­о­до­сии. Все спе­ши­ли от­дать по­чив­ше­му по­след­ний долг мо­лит­ва­ми у его гро­ба. Тро­га­тель­ный чин по­гре­бе­ния со­вер­шил над ним свя­ти­тель Фе­о­до­сий с сон­мом чер­ни­гов­ско­го и при­быв­ше­го из дру­гих мест ду­хо­вен­ства. Свя­ти­тель Фе­о­до­сий по­слал в Моск­ву к ца­рю и пат­ри­ар­ху иеро­мо­на­ха Па­хо­мия с из­ве­сти­ем о пе­чаль­ном со­бы­тии, по­стиг­шем Чер­ни­гов­скую епар­хию. По­слал ца­рю до­не­се­ние так­же и гет­ман. В нем он изъ­яв­лял пе­ред ца­рем свою скорбь о по­те­ре, по­стиг­шей Чер­ни­гов, и вме­сте с тем вы­ска­зы­вал уте­ше­ние, что по­чив­ше­му Ла­за­рю на­сле­ду­ет до­стой­ный ар­хи­пас­тырь, ко­то­рый «сво­и­ми доб­ро­та­ми мо­жет укра­сить Цер­ковь».

И царь, и пат­ри­арх по­чти­ли св. Фе­о­до­сия сво­и­ми гра­мо­та­ми, обе­щая ему свои ми­ло­сти. Вме­сте с тем ему через иеро­мо­на­ха Па­хо­мия бы­ла по­сла­на став­лен­ная гра­мо­та и пат­ри­ар­шее на­став­ле­ние устро­ять де­ла во спа­се­ние паст­вы.

Свя­ти­тель Фе­о­до­сий в серд­це сво­ем за­пе­чат­лел бла­го­че­сти­вые на­став­ле­ния свя­тей­ше­го пат­ри­ар­ха и во все вре­мя сво­ей жиз­ни стре­мил­ся к то­му, чтобы осу­ще­ствить их на де­ле. Еще в сане игу­ме­на и ар­хи­манд­ри­та он явил осо­бую доб­ро­ту ду­ши сво­ей, чем при­влек к се­бе все­об­щую лю­бовь и бла­го­рас­по­ло­же­ние. Еще в сане игу­ме­на он при­ла­гал осо­бен­ные за­бо­ты о спа­се­нии вве­рен­ных ему чад, за­бо­тясь о по­стро­е­нии свя­тых оби­те­лей (на­при­мер, в 1680 го­ду на зем­ле, при­над­ле­жав­шей Вы­ду­биц­ко­му мо­на­сты­рю, близ го­ро­да Мо­зы­ря устро­ил скит). Те­перь же круг де­я­тель­но­сти его еще бо­лее рас­ши­рил­ся. Он осо­бен­но за­бо­тил­ся во вве­рен­ной ему пастве раз­вить го­ря­чую лю­бовь к Бо­гу и рев­ность о спа­се­нии душ, ко­то­рою го­ре­ла свя­тая ду­ша его. Ру­ко­во­дя всех ко спа­се­нию и за всех пред­ста­тель­ствуя пред Пре­сто­лом Все­выш­не­го, он осо­бен­но за­бо­тит­ся о раз­ви­тии жиз­ни по­движ­ни­че­ской. Он не толь­ко под­дер­жи­ва­ет су­ще­ству­ю­щие мо­на­сты­ри и бла­го­устро­я­ет их, но и ста­ра­ет­ся об учре­жде­нии но­вых оби­те­лей.

Так, 11 ок­тяб­ря 1693 го­да он да­ет од­ной бла­го­род­ной вдо­ве, Ма­рии Су­ли­мо­вой, свой пас­тыр­ский лист, ко­то­рым бла­го­слов­ля­ет­ся учре­жде­ние жен­ско­го Пе­че­ниц­ко­го мо­на­сты­ря. В сле­ду­ю­щем го­ду по бла­го­сло­ве­нию св. Фе­о­до­сия ос­но­вы­ва­ет­ся еще один мо­на­стырь в двух вер­стах от Лю­бе­ча, ро­ди­ны пре­по­доб­но­го Ан­то­ния, учре­ди­те­ля мо­на­ше­ско­го жи­тия на Ру­си.

Оста­лось так­же от вре­ме­ни управ­ле­ния св. Фе­о­до­си­ем Чер­ни­гов­ской епар­хи­ей несколь­ко пись­мен­ных из­ве­стий, из ко­то­рых вид­на его за­бот­ли­вость о бла­го­со­сто­я­нии сво­их па­со­мых. Из этих из­ве­стий вид­но, что св. Фе­о­до­сий был пас­тырь рев­ност­ный, в выс­шей сте­пе­ни спра­вед­ли­вый и ми­ро­лю­би­вый, люб­ве­обиль­ный и неж­ный в род­ствен­ной сре­де, чрез­вы­чай­но вни­ма­тель­ный и к нуж­дам дру­гих. Сла­ва о нем про­нес­лась да­ле­ко за пре­де­лы его паст­вы. В са­мой Москве имя его про­из­но­си­лось с осо­бым ува­же­ни­ем. Сам пат­ри­арх в слу­же­нии св. Фе­о­до­сия в церк­ви Чер­ни­гов­ской ви­дел осо­бый Про­мысл Бо­жий, бла­го­тво­ря­щий чер­ни­гов­ской пастве. Еще при жиз­ни его шли к нему из да­ле­ких мест лю­ди, обез­до­лен­ные судь­бою, ис­том­лен­ные борь­бою с жи­тей­ски­ми невзго­да­ми, и свя­ти­тель Бо­жий ока­зы­вал им свое по­кро­ви­тель­ство и за­щи­ту.

Так, в 1694 г. некто До­ми­ник По­лу­бен­ский (ка­то­лик) об­ра­ща­ет­ся к нему пись­мен­но с прось­бой по­мочь ему пе­рей­ти в под­дан­ство ца­рей мос­ков­ских, чтобы иметь за­тем воз­мож­ность об­ра­тить­ся к де­дов­ской пра­во­слав­ной ве­ре сво­их пред­ков. Свя­ти­тель ока­зал ему пол­ное свое со­дей­ствие, и По­лу­бен­ский стал пра­во­слав­ным и по­дан­ным Рус­ско­го го­су­дар­ства. Вот и все, или по­чти все, что совре­мен­ни­ка­ми остав­ле­но для нас о свя­ти­те­ле Фе­о­до­сие.

1696 год был по­след­ним го­дом зем­ной жиз­ни свя­ти­те­ля. Мир­но по­чив о Гос­по­де, свя­ти­тель воз­лег сво­им нетлен­ным те­лом у вхо­да сво­е­го ка­фед­раль­но­го хра­ма (Прим.: в то вре­мя – Бо­ри­со­глеб­ский со­бор. – В.), на стра­же веч­но­го спа­се­ния сво­ей паст­вы.

Свя­ти­тель Фе­о­до­сий, пас­тырь при жиз­ни сво­ей, по бла­жен­ном пре­став­ле­нии сво­ем не толь­ко не оста­вил сво­ей паст­вы, но, как ис­тин­ный угод­ник Бо­жий, стал небес­ным по­кро­ви­те­лем ее в обиль­ных чу­дес­ных ис­це­ле­ни­ях, низ­во­дя бла­го­дать Бо­жию на всех, с ве­рою при­те­ка­ю­щих к нему.

Две­сти лет по­чи­ва­ли в пе­ще­ре Бо­ри­со­глеб­ско­го Чер­ни­гов­ско­го со­бо­ра нетлен­ные мо­щи свя­ти­те­ля. Об­щее убеж­де­ние пра­во­слав­ной паст­вы его дав­но ви­де­ло в них ве­ли­кую свя­ты­ню не Чер­ни­го­ва толь­ко, но и всей зем­ли Рус­ской, а в са­мом свя­ти­те­ле с пер­вых дней по пре­став­ле­нии его ви­де­ло угод­ни­ка Бо­жия, пре­удоб­рен­но­го ар­хи­ерея, яко Ан­ге­ла вос­хи­щен­на на небо, в Се­ра­фим­ской пастве пре­бы­ва­ю­ще­го. Из раз­ных весь­ма от­да­лен­ных мест сте­ка­лись к нему бо­го­моль­цы с упо­ва­ни­ем на мо­лит­вен­ное хо­да­тай­ство его пред Бо­гом.

Двух­сот­лет­ний пе­ри­од со дня бла­жен­ной кон­чи­ны свя­ти­те­ля бо­гат мно­го­част­ны­ми и мно­го­об­раз­ны­ми зна­ме­ни­я­ми и чу­де­са­ми, ко­то­ры­ми сам Гос­подь за­сви­де­тель­ство­вал свя­тость мо­щей сво­е­го угод­ни­ка: ис­це­ле­ния рас­слаб­ле­нных, глу­хих, немых, сле­пых, есть та­кие, от­но­си­тель­но ко­то­рых да­же ино­вер­цы и ино­слав­ные, с пре­зре­ни­ем ко все­му пра­во­слав­но­му от­но­ся­щи­е­ся, пря­мо го­во­ри­ли: это ис­тин­ное чу­до.

Мно­го­чис­лен­ные про­яв­ле­ния ми­ло­сти Бо­жи­ей в чу­дес­ных ис­це­ле­ни­ях по мо­лит­вен­ном при­зы­ва­нии бла­го­дат­ной по­мо­щи свя­ти­те­ля Фе­о­до­сия, из ко­то­рых мно­гие, со­вер­шив­ши­е­ся в близ­кое к нам вре­мя, тща­тель­но, по по­ру­че­нию Св. Си­но­да, об­сле­до­ва­ны, а так­же со­хра­не­ние нетлен­ным те­ла его, по­слу­жи­ли ос­но­ва­ни­ем го­ря­чо же­лан­но­му и дав­но ждан­но­му опре­де­ле­нию Св. Си­но­да: «Во бла­жен­ной па­мя­ти по­чив­ше­го Фе­о­до­сия, ар­хи­епи­ско­па Чер­ни­гов­ска­го, при­чис­лить к ли­ку свя­тых, бла­го­да­тию Бо­жи­ею пра­во­слав­лен­ных, и нетлен­ное те­ло его при­знать свя­ты­ми мо­ща­ми. Па­мять свя­ти­те­ля празд­но­вать 5 фев­ра­ля и в день от­кры­тия мо­щей свя­ти­те­ля (Прим.: т.е. со­от­вет­ствен­но 18 фев­ра­ля и 22 сен­тяб­ря н. ст. – В.), а для тор­же­ства от­кры­тия мо­щей свя­ти­те­ля, во ис­пол­не­ние ВЫСОЧАЙШЕЙ во­ли Го­су­да­ря Им­пе­ра­то­ра НИКОЛАЯ II, на­зна­чить 9 день сен­тяб­ря те­ку­ще­го 1896 го­да». (Прим.: Свя­ти­тель Фе­о­до­сий Чер­ни­гов­ский был пер­вым свя­тым, про­слав­лен­ным в цар­ство­ва­ние ца­ря-стра­сто­терп­ца Ни­ко­лая II. – В.)

Див­ное тор­же­ство это со­вер­ши­лось, и озна­ме­но­ва­но бы­ло оно но­вы­ми чу­де­са­ми от мо­щей св. угод­ни­ка Бо­жия. И те­перь Гос­подь Бог, див­ный во свя­тых Сво­их, неоску­де­ва­е­мо и пре­и­зобиль­но тво­рит чу­де­са и яв­ля­ет бла­го­де­я­ния пред­ста­тель­ством свя­ти­те­ля Фе­о­до­сия с ве­рою при­те­ка­ю­щим к его свя­тым мо­щам в тяж­ких и неиз­ле­чи­мых бо­лез­нях, в труд­ных об­сто­я­тель­ствах жиз­ни, в ду­шев­ных скор­бях и нуж­дах жи­тей­ских.

С раз­ных кон­цов шлет Свя­тая Русь чад сво­их в ста­рин­ный наш Чер­ни­гов. От­ныне он сла­вен не толь­ко слав­ною ста­ри­ною сво­ею, но и сво­ею ве­ли­кою свя­ты­нею для Свя­той Ру­си – мо­ща­ми свя­ти­те­ля Фе­о­до­сия, Чер­ни­гов­ско­го чу­до­твор­ца.


Ци­ти­ру­ет­ся по кни­ге: «Кар­ти­ны цер­ков­ной жиз­ни Чер­ни­гов­ской Епархiи изъ IX ве­ко­вой ея ис­торiи», ФЛГ «С. В. Куль­жен­ко», Ки­ев, 1911 г.

См. так­же: «Жи­тие свя­то­го от­ца на­ше­го Фе­о­до­сия, ар­хи­епи­ско­па Чер­ни­гов­ско­го» в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.

МОЛИТВЫ

Тропарь святителю Феодосию, архиепископу Черниговскому

глас 4

Преудобре́н во архиере́ех, святи́телю Феодо́сие,/ был еси́ свети́ло своему́ ста́ду,/ та́же преста́вился еси́ в ве́чныя оби́тели,/ умоли́ у Престо́ла Царя́ Сла́вы изба́витися нам от находя́щих на ны зол,// и спасти́ся душа́м на́шим, свя́те, моли́твами твои́ми.

Кондак святителю Феодосию, архиепископу Черниговскому

глас 4

Па́стырей Нача́льнику Христу́ труди́лся еси́,/ святи́телю Феодо́сие,/ на па́жити духо́вней слове́сныя твоя́ о́вцы пита́я,/ и целе́бен дар от Христа́ Спа́са прия́л еси́, / во е́же не́мощи душе́вныя и теле́сныя цели́ти всех, / с ве́рою к тебе приходя́щих./ Те́мже и ны́не, свя́те, моли́ся, /всем и́мя твое́ призыва́ющим,/ от наве́тов вра́жиих спасти́ся // и поми́ловатися душа́м на́шим.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ

КАНОНЫ И АКАФИСТЫ

КАНОН СВЯТИТЕЛЮ ФЕОДОСИЮ, АРХИЕПИСКОПУ ЧЕРНИГОВСКОМУ

глас 8

Песнь 1

Ирмос: Воду прошед яко сушу, и египетскаго зла избежав, израильтянин вопияше: Избавителю и Богу нашему поим.

Приими хваление, от уст недостойных тебе приносимое, и воздаждь теплыми твоими молитвами к Богу, чтущим святую память твою, отче наш Феодосие.

От юности Господа возлюбил еси, чистоту непорочну сохраняя, от детства Тому прилепился еси чистою твоею душею, в простоте и незлобии сердце твое соблюдая. Темже и чадо Божие воистину был еси, святе Феодосие.

Благо есть мужу, егда возьмет ярем в юности своей, глаголет Писание. Сему глаголу последуя, с радостию иго Господне от юности восприял еси и был еси инок преизрядный, блаженне Феодосие.

Богородичен: Пресвятая Дево,

РАЗВЕРНУТЬ

АКАФИСТ СВЯТИТЕЛЮ ФЕОДОСИЮ, АРХИЕПИСКОПУ ЧЕРНИГОВСКОМУ

Кондак 1

Избранный чудотворче, великий угодниче Христов, святителю отче Феодосие, нетлением мощей твоих и множеством чудес от Бога прославленный, в песнех радостных ублажаем тя, заступника нашего. Ты же, яко имеяй дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свобождай, да зовем ти:

Радуйся, угодниче Божий, святителю Феодосие, чудотворче преславный.

Икос 1

Ангел во плоти явился еси, богомудре Феодосие, ангельскими нравы измлада себе украшая; темже и Ангел церкве Черниговския достойне поставлен был еси от Бога, всех наставляя ко спасению и всем являя в себе правило веры и образ кротости, воздержания же и любве. Сего ради, чада твоя суще, любовию вопием ти сице:

Радуйся, Ангеле земный

Святитель Феодосий, архиепископ Черниговский, родился в начале тридцатых годов XVII столетия в Подольской губернии. Он происходил из древнего дворянского рода Полоницких-Углицких; родителями его были иерей Никита и Мария. Благочестие, царившее в семье будущего святителя, благотворно содействовало духовному развитию мальчика. С детства он отличался кротостью и прилежанием к молитве. Природные способности юноши раскрылись в Киево-Братской коллегии при Киевском Богоявленском монастыре. Это было время самого расцвета коллегии (конец сороковых годов XVII века), когда ее ректорами были архимандрит Иннокентий (Гизель), а затем игумен, впоследствии архиепископ Черниговский, Лазарь (Баранович), а в числе наставников – иеромонах Епифаний (Славинецкий), иеромонах Арсений (Сатановский), епископ Белорусский Феодосий (Баевский), игумен Феодосий (Сафонович) и Мелетий (Дзик), которые были просвещеннейшими людьми того времени. Товарищами святого Феодосия по коллегии были будущие выдающиеся пастыри: Симеон Полоцкий, Иоанникий Голятовский, Антоний Радивилловский, Варлаам Ясинский. Киево-Братская Богоявленская школа являлась в то время главным центром борьбы Православия против нападок католического духовенства, иезуитов и униатов.

В годы обучения окончательно утвердилось призвание святого Феодосия к иноческому подвигу: всё свободное от занятий время он отдавал молитве, Богомыслию и чтению Священного Писания.

Можно полагать, что святой не окончил полного курса коллегии, так как после разорения Подола поляками она на несколько лет прекратила свою деятельность. Святитель на всю жизнь сохранил глубокую признательность воспитавшему его Киево-Братскому монастырю. В синодике Киево-Выдубицкого монастыря сделано следующее замечание о святом Феодосии: „Был он муж благоразумен и благотворящ Киевскому Братскому монастырю”.

По получении образования будущий святитель принял иноческий постриг в Киево-Печерской Лавре с именем Феодосии, в честь преподобного Феодосия Печерского (память 3 мая).

Киевским митрополитом Дионисием (Балабаном) он был поставлен архидиаконом Киево-Софийского собора, а затем назначен наместником митрополичьего кафедрального дома. Но вскоре он оставил Киев и поселился в отдаленном Крутицком монастыре (Черниговской епархии), возле местечка Батурина, славившемся строгой иноческой жизнью. Там он был посвящен в сан иеромонаха. В 1662 году святой Феодосий был назначен игуменом Корсунского монастыря Киевской епархии, а в 1664 году – настоятелем древнего Киево-Выдубицкого монастыря. Эта обитель незадолго перед тем находилась в руках униатов и была совершенно разорена. Но святому Феодосию благодаря своей энергии и настойчивости удалось быстро возродить Выдубицкий Михайловский монастырь. Он особенно заботился об устроении церковного благолепия. Он создал прекрасный хор, который славился не только в Малороссии, но и в Москве, куда святой Феодосий в 1685 году посылал своих певчих. Заботясь о духовном возрастании насельников обители, святой игумен, сам строгий подвижник, устроил в 1680 году недалеко от обители, на острове Михайловщине, небольшой скит для братии, желавшей уединения. Он назначил туда устроителем и наместником одного из самых ревностных иноков обители – иеромонаха Иова (Опалинского). В бытность святого Феодосия игуменом Киево-Выдубицкого монастыря ему пришлось пережить тяжелые дни. Вместе с другими игуменами он был обвинен Мефодием, епископом Мстиславским и Оршанским, в измене русскому правительству и в мнимой переписке с изменниками России. 20 сентября 1668 года святому Феодосию пришлось давать объяснения по этому делу. 17 ноября 1668 года клевета была обнаружена, и святой Феодосии, вместе с другими игуменами, получил прощение. Преосвященный Лазарь (Баранович) оценил высокие духовные качества святого Феодосия и приблизил его к себе. Он называл его „овцой стада Христова, научившейся покорности”, и пророчески желал, чтобы имя святого Феодосия было написано на Небесах. Когда в 1679 году Преосвященный Лазарь стал местоблюстителем Киевской митрополии, он назначил святого Феодосия своим наместником в Киеве, а сам оставался в Чернигове. В качестве наместника местоблюстителя Киевской митрополии святой Феодосии принимал деятельное участие во многих церковных событиях. В 1685 году он участвовал с правом решающего голоса в избрании епископа Гедеона (Четвертинского) митрополитом Киевским и вместе с Иеронимом (Дубиною), игуменом Переяславским, был послан в Москву с извещением об избрании. В Москве оба представителя были приняты с почетом и уважением. Результатом этого посольства было воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью.

В 1688 году святой Феодосии был назначен архимандритом Черниговского Елецкого монастыря, на место почившего архимандрита Иоанникия (Голятовского). С того времени вся деятельность святого переносится из Киева в Чернигов. Это назначение состоялось, главным образом, по желанию Преосвященного Лазаря. Святому Феодосию пришлось немало потрудиться над благоустройством Елецкой обители, так как монастырь этот, еще не оправившийся после опустошения иезуитами и доминиканцами, был весьма беден и неустроен. Трудами святого Феодосия удалось достигнуть в продолжение двух-трех лет для Елецкой обители благосостояния, вполне обеспечивавшего ее существование. Святой и в своей новой должности оказывал всемерное содействие Преосвященному Лазарю во всех важных делах. Он участвовал в составлении соборного ответа Московскому Патриарху Иоакиму на его вопросные грамоты об отношении Киевской митрополии к Флорентийскому Собору и в обсуждении вопроса о времени пресуществления Святых Даров, поднятого на этом Соборе. Когда же Патриарх не удовлетворился этими ответами и в Москву в начале 1689 года был послан Батуринский игумен святой Димитрий (Туптало) (будущий митрополит Ростовский), святой Феодосий ездил с ним в качестве представителя от Преосвященного Лазаря. Ему поручено было передать Патриарху ответное письмо и выяснить недоразумения. 11 сентября 1692 года святой Феодосий был торжественно хиротонисан во архиепископа в Успенском соборе Московского Кремля.

Об управлении святителем Феодосием Черниговской епархией сохранилось мало сведений. Особенное внимание святитель обращал на пробуждение и поддержание в пастве духа истинно христианского благочестия. С этой целью он заботился о поддержании старых и устройстве новых монастырей и храмов. В самом начале его святительства, по его благословению, был создан Печеникский девичий монастырь, и он сам освятил храм этой обители в честь Успения Пресвятой Богородицы. В 1694 году, по его благословению, был основан Любецкий скит в 2-х верстах от Любеча; в 1694 году святитель освятил в Домницком мужском монастыре храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы, а летом 1695 года – величественный храм в честь Пресвятой Богородицы, построенный на вершине горы Болдинской, близ древнего Ильинского монастыря. При святителе Феодосии в Черниговской епархии замечается особенный подъем и усиление иночества. Святитель уделял также большое внимание духовенству и был строго разборчив при выборе кандидатов священства. Он особенно покровительствовал черниговским духовным школам, приглашал в них из Киева ученых монахов, среди которых был святой Иоанн (Максимович), будущий митрополит Тобольский, сделавшийся впоследствии помощником и преемником святителя и устроителем черниговских духовных школ. Строгая справедливость в отношении к духовенству и пастве, глубокое сострадание, снисходительность и христианское миролюбие были отличительными чертами деятельности святителя Феодосия. К нему часто обращались за помощью и советом не только православные, но и лица других исповеданий.

Но недолго святитель Феодосии окормлял Черниговскую паству. Чувствуя приближение смерти, он вызвал к себе в Чернигов наместника Брянского Свенского монастыря, святого Иоанна (Максимовича) и возвел его из иеромонаха в архимандрита Черниговского Елецкого монастыря. В новом архимандрите он заранее готовил себе преемника. 6 февраля 1696 года святитель Феодосий скончался и был погребен в Черниговском кафедральном Борисоглебском соборе, за правым клиросом, в особо сделанном для того склепе. Впоследствии его преемник святитель Иоанн (Максимович) построил над его гробом кирпичный свод с хвалебной надписью в стихах в благодарность за чудесное исцеление от тяжкой болезни. Особое благодатное дарование, которое стяжал святитель Феодосий, засвидетельствовано его подвижнической жизнью и сокровенной помощью всем, возносившим ему молитвы.

Прославление святителя Феодосия совершилось 9 сентября 1896 года.

В изложении святителя Димитрия Ростовского

Святой Феодосий, архиепископ Черниговский, по происхождению своему, принадлежал к заднепровской дворянской фамилии Углицких1. Отец Феодосия, по имени Никита, был священником в Малороссии, мать называлась Мариею. Родители воспитывали своего сына в страхе Божием и христианском благочестии; под влиянием их наставлений, он еще с самых юных лет получил задатки того благочестия, которым украшалась вся его последующая жизнь. По природе кроткий, послушной и впечатлительной, Феодосий с юных лет горел пламенною любовью к Богу и усердием к храму Божию. Получив первоначальное обучение в семье и там научившись читать и писать, Феодосий был отдан затем отцом для дальнейшего образования в Киево-Братскую Богоявленскую школу2. Здесь, под влиянием и руководством благочестивых наставников, упражняясь в изучении Священного Писания и святоотеческих творений, святой стремился по ним устроять и свою жизнь; здесь он возрастал и укреплялся духом в познании истин православной веры и в подвигах благочестия. И еще здесь, во время обучения в школе, в юном Феодосии возникло стремление подражать, по мере сил, равноангельному житию преподобных Антония и Феодосия и других подвижников Печерских, – этих великих молитвенников и небесных покровителей древлепрестольного Киева, под благодатным осенением которых он жил и воспитывался, и нетленные, прославленные мощи которых он постоянно зрел пред собою. В свободные от занятий часы любимыми занятиями Феодосия были молитва, богомыслие и чтение слова Божия. Здесь же святой Феодосий хорошо ознакомился с церковным партесным пением, в певческой школе, устроенной преосвященным Лазарем Барановичем. Вообще, Киево-Братская Богоявленская школа, основанная для поддержания и защиты православной веры против нападений польско-католического духовенства и иезуитов3, вела всё преподавание в строго-православном христианском духе, которым проникались и молодые души питомцев ее; имела среди наставников своих истинных светил православного духовного просвещения. Несомненно, что и святой Феодосий получил там высшее и лучшее по тому времени образование, которое должно было содействовать полному развитию всех богато одаренных способностей души его.

Вскоре же по окончании воспитания в Киево-Братской Богоявленской школе, Феодосий принял монашество, к чему еще в школе стремилась пламенно жаждавшая духовных подвигов душа ого. И вот, в молодых летах, этот истинной подвижник Христов вменяет ни во что все блага мира сего, оставляет многомятежный, суетный мир и принимает иноческий постриг в Киево-Печерской лавре с именем Феодосия, в честь великого подвижника Киево-Печерского и первооснователя общежительного иноческого жития в России – преподобного Феодосия, которого он так благоговейно почитал и к молитвенному предстательству которого он так часто обращался еще во время своего обучения в Киеве. С этого времени начинается строго-подвижническая жизнь Феодосия, в скором же времени стяжавшая ему известность не только в иноческом мире, но и среди мирян.

Смирение и примерная жизнь юного подвижника обратила на себя внимание бывшего тогда киевского митрополита Дионисия(Валабана), которой поставил его архидиаконом Киево-Софийского собора, где он многочестно потрудился до удаления из Киева митрополита Дионисия, после чего был назначен наместником митрополичьего кафедрального дома. Но, нарушаемая мирскою суетою, жизнь в Киеве не могла удовлетворять внутреннему влечению скромного инока к безмолвию и желанию его пребывать в постоянном молитвенном общении с Богом. Посему святой Феодосий, влекомый любовью к подвигам благочестия и иноческого безмолвия, вскоре оставил Киев и поселился в отдаленном, небольшом Крупицком Батуринском монастыре5, издавна славившемся строгостью иноческой жизни, где был посвящен в сан иеромонаха. Но как ни скрывался образованной, благочестивый и деятельный инок от мира, он все-таки не мог остаться незамеченным со стороны высшего духовного начальства. Святой Феодосий подвизался в Крупицком монастыре недолго; он резко выделялся из среды прочей братии своею духовною мудростью и строго-подвижническою, добродетельною жизнью, почему чрез непродолжительное время был назначен игуменом Корсунского монастыря, киевской епархии. Новое назначение святителя Феодосия удовлетворяло его внутренним влечениям. Корсунский монастырь6, находившийся на острове реки Роси, вдали от мирских жилищ, в живописной местности, вполне соответствовал стремлению святого к уединению и подвигам благочестия вдали от мирской суеты. И сам он здесь служил высоким примером для монашествующей братии по своей благочестивой, истинно-подвижнической жизни и проявил мудрую способность к управлению монастырем. Поэтому вскоре же потом он был переведен в настоятели знаменитого Киевского Выдубицкого монастыря7. Эта древняя обитель незадолго перед тем была в руках униатов и поляков-католиков и разорена ими. Большая часть иноков рассеялась, ибо никому не хотелось идти на житье в разоренную обитель; монастырские здания были в упадке, некоторые монастырские земли несправедливо захвачены у обители. Вообще монастырь нуждался и во внутреннем, и во внешнем благоустройстве, и нужно было много сил и уменья, чтобы восстановить его в прежнем виде. Но Феодосий не пал духом и, с помощью Божией, успешно исполнил свое дело и привёл знаменитую древнюю обитель в прежнее благолепие и благоустройство. Он исходатайствовал у гетмана Малороссии укрепление земли в разных урочищах и позволения у царя чрез каждые пять лет присылать в Москву своих чернецов для сбора подаяния и испрошения царской милости, что они и получали в щедрых размерах. В тоже время он возобновил монастырские здания и храмы, и вообще восстановил внешнее благоустройство обители; особенно заботился он о благочинии и благолепии богослужения в монастыре: хорошо знакомой с церковным пением, святой Феодосий образовал в своей обители такой прекрасный хор, что он славился не только в Киеве и во всей Малороссии, но стал известен и в Москве, почему Феодосий, по запросу из Москвы, посылал туда певчих в качестве устроителей там пения. Но еще более достойны внимания труды этого истинного подвижника Христова по восстановлению иноческого благочиния и упорядочению внутренней жизни Выдубицкого монастыря. Ревностно исполняя обязанности иноческого звания, он служил для иноков высоким примером строгой подвижнической жизни, привлекая в свою обитель множество ищущих спасения. В тоже время, желая еще более внедрить в иноках Выдубицкой обители дух истинного подвижничества, святитель устроил на монастырской земле, в мозырском уезде8, небольшой скит для тех из братии, которые искали полного уединения и суровых аскетических подвигов.

Хотя вслед за тем, по слову Спасителя: „В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир”(Иоан.16:33), святой Феодосий, сей верной делатель вертограда Христова, из-за клеветы и зависти человеческой, претерпел много несправедливых огорчений и скорбей9, – но его подвижническая жизнь и мудрое руководительство иноками заслужили ему всеобщее уважение киевлян. В особенности же отличал святого Феодосия своим благорасположением и вниманием тогдашний местоблюститель киевской митрополии, архиепископ черниговский Лазарь Баранович10, бывший ранее его учителем и ректором по Киево-Богоявленской Братской школе. В одном из писем, относящихся к этому времени, преосвященный Лазарь пророчески высказывает свое желание, чтобы „имя его (Феодосия) написано было на небесах „. Как местоблюститель Шевской митрополии, святитель Лазарь назначил Феодосия, бывшего тогда еще Выдубицким архимандритом, своим наместником по митрополии11. Потом, когда Малороссиею был избран киевским митрополитом епископ луцкий Гедеон12, то Лазарем Барановичем с просьбою об утверждении выбора, вместе еще с одним почтенным игуменом, был послан Феодосий, как человек, много послуживший малороссийской Церкви13. Этим святитель Лазарь и другие духовные и светские чины Малороссии хотели, явным образом, выставить Феодосия, как человека особенно достойного и способного к высшей должности. Тогда же, в Москве, святой Феодосий исходатайствовал царскую грамату о дозволении Выдубицкому монастырю присылать в Москву для сбора подаяний. С этого времени, при всяком представляющемся случае, обращались к Феодосию Углицкому, как достойному занять высшее место. Так, по смерти митрополита киевского Гедеона, Феодосий был одним из кандидатов на кафедру киевской митрополии. Еще ранее, по воле и желанию преосвященного Лазаря Барановича, возвратившегося из Киева в Чернигов к делам своей епархии, он был вызван в Чернигов и определен архимандритом Черниговского Елецкого монастыря14 на место скончавшегося настоятеля этой обители, знаменитого Иоанникия Голятовского15.

Елецкий монастырь в то время был весьма беден и скуден. Имений и духовных хозяйственных статей было мало, и вообще иноки терпели большую нужду в содержании. Новой настоятель деятельно принялся за устроение вверенной ему обители. Сразу же по вступлении в свои обязанности, он вошел к гетману Малороссии Мазепе16 с представлением, что „Елецкая обитель скудна запасами хлебными и особенно дровами, так что жить с братиею трудно, а помочь нечем, так как во владении архимандрии мало подданных „, – и Мазепа, вообще не отличавшийся щедростью по отношению к духовным лицам и обителям, исполнил просьбу святого Феодосия, из особенного уважения к нему, и отдал во владение монастырю село Мощонку. Также и других, обладавших достатками, уважение к Феодосию побуждало благотворить Елецкому монастырю. Таким образом при святом Феодосии, в продолжение двух трех лет, Елецкая обитель достигла благосостояния, вполне обеспечивавшего ее существование. Заботясь о внешнем благоустроении обители, святой Феодосий не менее того заботился о ее внутреннем благосостоянии, об утверждении и поддержании в ней истинно монашеской жизни. В этом отношении уже самые личные его подвиги служили высоко-поучительным примером для елецкой братии в прохождении иноческой жизни.

Среди этих и иных трудов монастырских, Феодосий был в тоже время деятельным помощником архиепископа Лазаря в деле проповедничества и, по желанию архипастыря, заведывал еще экономическими и частью епархиальными делами его архиерейского дома. С течением времени преосвященной Лазарь увидел, что архимандрит Феодосий Углицкий благоразумно и мудро ведет порученное ему дело, и вполне убедился, что он может быть ему наилучшим помощником по управлению Черниговскою епархиею, а потому, с согласия гетмана Малороссии, предложил ему отправиться в Москву к патриарху Адриану17 с просьбою определить его своим помощником. Это было в 1691 году. В Москве давно уже слышали о добродетельной жизни и духовной мудрости Феодосия, а потому патриарх охотно исполнил желание уважаемого всеми престарелого святителя Черниговского, причем уведомил об этом гетмана Малороссии своею святительскою граматою, в которой с похвалою отзывался о святом Феодосии.

Но эта помощь была не достаточна для кончающего дни свои старца-святителя. Исполненный признательности к Феодосию за ревностное участие его в управлении паствою, преосвященный Лазарь пожелал еще при жизни своей видеть Феодосия в сане святительском, чтобы приготовить в нем достойного себе преемника.

В 1692 году он с гетманом обратились в Москву с письменными прошениями к царям Иоанну и Петру Алексеевичам и к патриарху Адриану о возведении архимандрита Елецкого Феодосия Углицкого в сан архиепископа18, при чем оба они от своего имени свидетельствовали, что, „пречестной архимандрит – муж благий, украшенной добродетелями монашеской жизни, которую ведет с молодых лет; опытен в управлении монастырями, исполнен страха Божия и духовной мудрости, просвещен, весьма усерден к церковному благолепию, способен управлять домом кафедры и Черниговскою епархиею”. Ходатайство уважаемого старца-святителя было уважено, и в том же году Феодосий отправился в Москву для хиротонии. Здесь 11-го сентября было совершено наречение его в епископа, а 18-го того же месяца он был хвиротонисан во архиепископа. Новопосвященный архиепископ пробыл в Москве около двух месяцев, по желанию патриарха, относившегося с уважением к святителю Феодосию и воспользовавшегося удобным случаем задержать его в Москве для бесед и совместного совершения Богослужения.

Велика была радость престарелого архипастыря Черниговского Лазаря Барановича, когда он увидел своего возлюбленного помощника в святительском сане. Глубоко обрадована была этим и паства, благоговейно любившая и уважавшая святителя Феодосия. Таким образом, Черниговская Церковь осчастливлена была управлением двух знаменитых иерархов – столпов православия, умолявших милосердие Божие о мире всего мира и о благосостоянии своей богоспасаемой паствы. Между тем Феодосий и в святительском сане, помогая преосвященному Лазарю, а часто и совсем заменяя ого, сохранял к нему беспредельную любовь и преданность сына, оказывая полное послушание своему благодетелю, ничего не предпринимая без согласия первосвятителя черниговского, стараясь в делах управления паствою поступать по его указанию и изволению.

Но не долго судил Господь двум великим, знаменитым столпам православия вместе стоять на страже паствы черниговской. 3-го сентября 1693-го года великий старец-архипастырь тихо и мирно скончался после 36-летного управления черниговскою епархиею. Святитель Феодосий торжественно похоронил его, совместно со всем черниговским и из других мест прибывшим духовенством в Черниговском Борисоглебском кафедральном соборе, за левым клиросом. Прежде, чем уведомить царя и патриарха о кончине преосвященного Лазаря, святитель Феодосий отправился к гетману Малороссии известить его о печальном событии. Вместе с ним он отправил иеромонаха Пахомия и некоторых других лиц в Москву с донесением царю и патриарху о кончине и погребении преосвященного Лазаря, при чем гетман писал, что он имел сетование и печаль о преставлении Лазаря, а ныне находит утешение и отраду, что, по кончине ого, в неотложном времени тот архиерейский престол восприял преосвященной Феодосий Углицкий, которой своими добродетелями может украсить церковь и искусным благорассмотрением устроить дела правления церковного.

В ответ царь писал, что он будет оказывать Феодосию такую же царскую милость, какою пользовался преосвященной Лазарь; патриарх же писал гетману, что рукоположение архиепископа Феодосия при жизни архиепископа Лазаря он относит к особенному Промыслу Божию, благодеющему черниговской пастве, и просил гетмана, как сына Церкви, помогать преосвященному Феодосию в его заботах о святой Церкви. В то же время патриарх прислал „напрестольную” грамату для окончательного утверждения святителя Феодосия на черниговской кафедре в качестве самостоятельного архипастыря, где, между прочим, отзывается о нем, как о муже добродетельном, с юных лет украшенном иноческим житием в добродетелях и искусном в управлении честными обителями, полном страха Божия и разумения духовного, любителе премудрости, усерднейшем радетеле церковного благолепия, вполне по справедливости заслужившем управление домом и епархией черниговской.

Оставшись единоличным архипастырем черниговским, святитель Феодосий о отеческою ревностью заботился о благосостоянии своей паствы, причем еще более, чем прежде, проявлял, воочию всех, святость жизни, искреннюю любовь к подвижничеству, христианское милосердие и любовь ко всем обращавшимся к нему. Своими добрыми делами и христианскими добродетелями он светил не только для паствы черниговской, но и далеко за пределами ее.

В самой Москве уже давно имя его произносилось с особым уважением, так как он своею духовною мудростью и нравственными достоинствами выделялся из среды всех русских иерархов того времени. Благоустрояя дела церкви черниговской, святитель Феодосий в самом себе являл для пасомых образец глубокой веры в промысл Божий, усердия к молитве и церковному богослужению, кроткой снисходительности к немощам ближних и участливости к их нуждам, почему и приобрел единодушную беспритворную любовь и уважение паствы. До последних минут своей жизни, он, как истинной воин и подвижник Христов, подвизался во славу святой православной веры и во благо своих ближних. Согласно словам Апостола, он „духом пламенея; Господу” (Римл.12:11) служил; и для всех окружавших был „светильник, горящий и светящий” (Иоан. 6:35).

Паства черниговская сознавала, что ее архипастырь, святитель Феодосий, – истинной раб Божий, верный строитель в дому Божием, страж церкви бдительный, труженик неусыпный, молитвенник и предстатель за всех пред Господом благонадежный. Особенно привлекал к себе святитель сердца всех своих судом – справедливым и милостивым и был сострадателен к беспомощным и сирым, для которых со тщанием отыскивал требуемое правдою, а также щедрою, в духе евангельском, благотворительностью и христианским милосердием.

Вообще это был один из таких общественных деятелей, какие бывают только в Царстве Христовом, которые, успевают сделать для общего блага гораздо более, чем великие и сильные мира сего. „Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе” (Рим.12:16).

С самым тщательным усердием заботился святитель Феодосий об усилении в своей пастве любви к житию подвижническому, которое он так возлюбил с самых юных лет своих, и высокий образец которого являл всем в себе самом. С этою целью он усердно старался не только поддерживать существовавшие ранее в его епархии монастыри, но и основывать новые иноческие обители. Так, он основал девичий так называемый Печеникский монастырь19. Наилучшим памятником отеческой заботливости святого Феодосия о благоустроении иноческих обителей служит его святительская благословенная грамата, данная инокиням Печеникского монастыря. Благословляя с любовью отца новосозидаемую обитель, святитель заповедует инокиням „добродетель смирения и всецелого послушания” своей настоятельнице, как источник мира и залог его, святительского, и Божия благословения.

Вслед затем, по благословению святителя, основан был еще другой монастырь, в двух верстах от города Любеча20. В то же время, наравне с заботами о развитии подвижничества и устроении иноческих обителей в черниговской епархии, святитель Феодосий ревностно заботился о созидании и благоукрашении храмов Божиих21. Заботясь о нравственном благосостоянии своей епархии, он главное внимание обращал на духовенство, стараясь выбирать на священнослужительские места лиц достойных и способных и всеми мерами усиливать пастырски-просветительную деятельность приходского духовенства.

Много также потрудился святитель Феодосий за время своего управления черниговской епархией и для дела православия в Малороссии, для отпора в ней пагубному польскому униато-католическому влиянию и укреплению здесь русской народности. Немало также принес он русскому государству пользы тем, что всегда умел, благодаря своему нравственному влиянию, красноречию и христианскому миролюбию, успокаивать вспышки горячих своевольных украинцев и тем охранять государство от вредных и опасных волнений.

Но недолго сиял святитель Феодосий на кафедре Черниговской. Только около 8 лет прожил он в Чернигове: до 5 лет архимандритом Елецким, 3 года 4 месяца архиепископом, причем самостоятельно управлял паствою, по кончине преосвященного Лазаря Барановича, около двух лет. Предчувствуя свою близкую кончину, святитель вызвал к себе в Чернигов наместника Брянского Свенского монастыря, иеромонаха Иоанна Максимовича22, и в половине 1695 года посвятил его в архимандрита Елецкого монастыря, которым до того времени не переставал управлять сам, готовя в новом архимандрите достойного преемника себе по кафедре. Вскоре после этого великий светильник церкви Русской угас. Кончина святителя Феодосия последовала 5-го февраля 1696 года. Горько оплакиваемый осиротевшею паствою, святитель Феодосий был погребен в Черниговском кафедральном Борисоглебском монастыре за правым клиросом.

Окончив чреду своего земного служения, святитель Феодосий не оставил своей паствы, возлегши нетленным своим телом в кафедральном храме, и с самых первых дней по своем преставлении не оставил своим благословением всех, прибегавших к его помощи, низводя благодать Божию в обильных чудесных исцелениях ищущим его молитвенного пред Богом предстательства. Ряд чудесных проявлений благодати Божией, явленных молитвенным предстательством святого Феодосия открылся вскоре же после его блаженной кончины благодатным исцелением от тяжкой болезни его преемника по черниговской кафедре, преосвященного архиепископа Иоанна Максимовича. Преосвященной Иоанн тяжко заболел горячкою; болезнь быстро усиливалась, явился бред. Вдруг, в самом разгаре болезни, преосвященной призывает к себе келейника и делает распоряжение немедленно отправить в его покоях вечерню и прочесть для него служебное правило, а на утро приготовить всё для его служения в храме. Окружавшие больного архипастыря подумали, что он бредит, но принуждены были уступить его настоятельному требованию и исполнить его желание. На другой день, к удивлению всех, преосвященной, совершенно здоровой, отслужил божественную литургию. Потом он объявил окружавшим, что накануне ему являлся святитель Феодосий и сказал : „служи завтра и будешь здоров”. В благодарность за свое мгновенное, чудесное исцеление от тяжкой болезни, преосвященной архиепископ Иоанн Максимович тогда же составил в честь угодника Божия написанную по тогдашнему обычаю стихами „похвалу”23, в которой называет его „земным ангелом и святым, пребывающим в Серафимской пастве”. По его распоряжению, над гробом святителя Феодосия была устроена тогда в фундаменте Борисоглебского соборного храма каменная пещера со входом в нее по витой лестнице.

Поразительное чудо исцеления преосвященного Иоанна Максимовича послужило началом чествования святителя Феодосия, как благодатного чудотворца и угодника Божия. С течением времени, это чествование распространилось далеко за пределами Черниговской губернии, вследствие новых обильных проявлений благодати Божией от целебных мощей святителя Феодосия. Эти чудеса были тем очевиднее и разительнее, что часто сопровождались явлениями святителя Феодосия болящим во сне, причем он приказывал молиться, поститься, отслужить молебен и т. д., обещая исцеление; иногда же он при этом наставлял, вразумлял и отечески упрекал обращавшихся к нему, в чем либо согрешивших. Так, одному немому святитель является в сонном видении и говорит : „иди в собор и справь молебен, и будешь здоров”. На другой день немой, к изумлению своему, начал говорить, а затем, увидев в соборе портрет святителя, узнал в нем явившегося ему во сне угодника Божия. „Благословляю и прощаю”, – говорит святитель священнику, исповедывавшему во сне пред ним свои грехи и молившемуся об исцелении сына, при чем обещает исцелить младенца, которой на другой день и выздоровел. Женщине, в тяжких страданиях призывавшей святителя на помощь и с плачем молившейся ему во святую четыредесятницу, он говорит, кротко укоряя и увещевая: „ты не говела, это нехорошо. Ты недостойна будешь вкусить пасхи. Постарайся причаститься в великую субботу”. Другой женщине, со слезами молившейся Богу и призывавшей святителя помолиться о выздоровлении ее мужа, чудотворец ласково говорит, утешая ее и обнадеживая: „не плачь, я умолю Бога, и муж твой будет здоров”. И вскоре после этого муж ее, страдавший от мучительной болезни около года, совершенно выздоровел. Святитель является к одной больной, призывавшей его, и говорит ей только одно слово: „успокойся”, – и ее нравственные страдания окончательно прекращаются. Трудно перечислить все дивные исцеления, совершенные молитвенным предстательством святителя Феодосия: достаточно сказать. что со всех концов Русской земли они стали привлекать к его гробу многочисленные толпы богомольцев.

Впервые тело святителя Феодосия было обретено нетленным чрез 76 лет после его блаженного преставления 14-го февраля 1772 года, когда оно, по благословению местного епископа Феофила, переложено было в новой деревянной гроб, причем первой кипарисовой гроб угодника Божия был роздан по частям богомольцам. С начала прошлого столетия благоговейное чествование святителя Феодосия Углицкого, как благодатного чудотворца, особенно усиливается. Молва о нем и о чудотворениях, истекающих от его мощей, в это время распространяется уже далеко за пределы Черниговской губернии, среди православных различного звания и состояния. В 1824 году при гробе святителя Феодосия совершилось исцеление от тяжкой болезни черниговского купца-раскольника Горбунова, которой вслед за этим перешел в православие и в память чудесного исцеления своего соорудил на собственные средства новый гроб для нетленных мощей святителя. С течением времени при кафедральном соборе, мало-помалу, стали вестись более или менее правильные и постоянные записи о бываемых от мощей святителя Феодосия исцелениях, достаточно проверенных и удостоверенных. С 1850 года при соборе Черниговском ведется уже постоянно подробная летопись о чудесах по молитвам к святому Феодосию, а также и в некоторых других местах.

Между тем, постоянное обильное стечение богомольцев ко гробу с мощами святителя Феодосия, при тесноте и неудобности входа к нему, понудили в 1856 году пристроить с южной стороны к передней части притвора Борисоглебского собора полукруглый придел с удобной лестницей, а самую пещеру расширить и сделать светлой.

К концу истекшего столетия имя святителя Феодосия, как великого угодника Божия, защитника от бед и напастей, избавителя от всякого злого обстояния и теплого молитвенника пред Богом, известно было по всей России, и, хотя при гробе святителя совершались лишь панихиды, но в народе ему воздавалось почитание, как бы уже прославленному святому. Почитание народом святителя Феодосия, как святого, многочисленные случаи чудесного исцеления от его нетленных мощей обратили на себя внимание и гражданской власти, что и выразилось во всеподданнейшем докладе черниговского губернатора за 1889 год, а этот доклад в свою очередь обратил на себя внимание в Боге почившего Государя Императора Александра Александровича. В виду сего, Св. Синод нашел благовременным приступить к удостоверению о нетлении тела почившего святителя и о чудесных явлениях, совершающихся при гробе его24. Тело святителя, несмотря на почти 200-летнее пребывание в пещере, не отличающейся притом сухостью, оказалось нетленным; вместе с тем было обследовано надлежащим образом много случаев чудесных исцелений чрез молитвенное призывание святого Феодосия, засвидетельствованных под присягою самими исцеленными, их сродниками и очевидцами25. В виду сего Св. Синод определил – „во блаженной памяти почившего Феодосия, архиепископа Черниговского, причислить к лику святых, благодатиею Божиею прославленное и нетленное тело его признать святыми мощами” и совершить их торжественное открытие, на что и не замедлило последовать согласие Государя Императора Николая Александровича.

Торжественное открытие мощей святителя Феодосия последовало 9-го сентября 1896 года. Оно было совершено высокопреосвященным митрополитом киевским Иоанникием, в сослужении шести архиереев и сонма архимандритов и игуменов и прочего духовенства. Мощи угодника Божия были перенесены при этом из Борисоглебского собора в Спасо-Преображенский и переложены в новой кипарисной гроб и новую драгоценную серебряную раку; здесь, под сению со множеством лампад, они положены были на правой стороне собора, где ныне и почивают. Все дни торжества прославления новоявленного угодника Божия громадные, полуторастотысячное стечение народа переполняло город, с горячими мольбами обращаясь к святителю Феодосию, испрашивая его молитв пред Богом и спеша приложиться к его святым, нетленным мощам. Торжество прославления ознаменовано было многочисленными дивными исцелениями и произвело глубокое впечатление не только на православных, но и на раскольников. Слава Богу, дивному во святых Своих!

Тропарь, глас 4:

Преудобрен во архиереех, святителю Феодосие, был еси светило своему стаду, таже преставился еси в вечныя обители: умоли у престола Царя славы избавитися нам от находящих на ны зол и спастися душам нашым, святе, молитвами твоими.

Кондак, глас 4:

Пастырей начальнику Христу трудился еси, святителю Феодосие, на пожити духовней, питая словесныя твоя овцы, и приял еси от Христа Спаса целебный дар целити от немощи телесныя и душевня всякаго с верою приходящаго к целебным твоим мощем. Моли, святе, о призывающих имя твое от наветов вражиих спастися душам нашым.

________________________________________________________________________

1 По преданию, эта фамилия была присвоена одному из предков святителя Феодосия за оказанное отличие при отражении неприятеля от г. Углича.

2 Это – знаменитая старейшая в России школа, основание которой восходит к концу XVI века; ныне – киевская духовная академия, помещающаяся в Братском монастыре, на Подоле, в Киеве.

3 Киево-Братская Богоявленская школа, служа главным рассадником просвещения для всей южной православной России, в тоже время выпустила из своих стен немало знаменитых борцов за православную веру в пределах южно-русской Церкви, подвергавшейся непрестанным нападениям врагов – католиков и единомышленных с ними униатов, которые, презрев православную веру, признали над собою главенство папы, и еще более коварных иезуитов, монахов католического ордена, поставившего себе целью какими бы то ни было средствами утверждать всюду католичество и главенство пап.

4 Митрополит Дионисий управлял киевскою митрополиею всего не более полугода. Он был назначен на митрополию в феврале 1658 года и удалился из Киева в июле 1658 года, хотя номинально продолжал числиться киевским митрополитом.

5 Близ местечка Батурина, ныне – в Черниговской губернии, в 30 верстах от г. Конотопа; основан в XVI веке.

6 В коневском уезде, киевской губернии. – Св. Феодосий был назначен игуменом Корсунского монастыря около 1661 года.

7 Это было в 1664 году. Киево-Выдубицкий монастырь был одним из древнейших и важнейших монастырей киевской епархии; основан в конце XI столетия; в начале XVII ст., во время польского владычества, в нем была водворена уния, но потом он снова возвращен под ведомство киевского митрополита; ныне -второклассный мужской монастырь.

8 Минской губернии. Там был остров „Михайловщина”, принадлежавший Киево-Выдубицкому монастырю, где в 1680 году и был основан и устроен св. Феодосием небольшой скиток, наместником которого был назначен один из строгих подвижников Выдубицкого монастыря, иеромонах Иов Опалинский.

9 Особенно много пришлось пострадать св. Феодосию, по проискам Мефодия, епископа мстиславского и оршанского, претендовавшего на Киевский митрополичий престол, и, из -за своих целей, оклеветавшего святителя вместе с настоятелями других киевских монастырей в политических ингригах и измене московскому правительству; но правда немедленно восторжествовала, и невинность Феодосия тогда же была явно доказана.

10 Лазарь Баранович – ректор Киево-Богоявленской Братской школы, с 1657 года архиепископ черниговский, видной политический и литературной деятель южной России, проповедник и полемист против католиков н униатов; был очень уважаем современниками; св. Димитрий Ростовский называет его „великим столпом Церкви”.

11 В то время митрополия киевская довольно долго оставалась праздной, из-за политических смут, вследствие чего временно управление ею и было поручено наиболее уважаемому архипастырю южной России, каковым и был Лазарь Баранович.

12 Гедеон (Святополк -Четвертинский) – епископ Луцкий, с 1686 – киевский митрополит, скончался в 1690 году, известен граматами и посланиями к разным духовным лицам.

13 Святой Феодосий, как одно из самых почетных духовных лиц, был представителем посольства, которое собор, избиравший митрополита, отправлял в 1685 г. к новоизбранному с оповещением об избрании и с приглашением принять престол киевской митрополии. В том же году „пречестной” и „в церкви малороссийской заслуженной” игумен Феодосий вместе с переяславским игуменом Иеронимом Дубиною был послан к царям Иоанну и Петру Алексеевичам и патриарху Иоакиму с просьбою об утверждении избранного Малороссией митрополита. Нужно заметить, что в Москву в то время из Малороссии отправляли избранных людей не только с тем, чтобы они доставили туда то или другое прошение и явились при случае ходатаями по этим прошениям, но и с той целью, чтобы выставить их пред царем и патриархом, как лиц способных и предназначаемых к высшим должностям. Так смотрели на это и в Москве, и там оба представителя посольства, игумены – Выдубицкий и Переяславский, были приняты, как „люди заслуженные малороссийской церкви”. Результатом этого посольства было великое дело присоединения южно-русской Церкви к московскому патриаршеству.

14 Елецкий Успенский первоклассной монастырь в Чернигове основан в 1060 году великим князем черниговским Святославом Ярославичем.

15 Иоанникий Голятовский – знаменитый южно-русский проповедник и писатель-полемист XVII в., сначала ректор киево-могилянской коллегии и затем архимандрит Черниговского Елецкого монастыря.

16 Иван Мазепа – гетман малороссийский с 1687 года по 1709 год, когда он изменил Петру Великому и России, перешедши на сторону шведского короля Карла XII; в том же году он умер.

17 Адриан – последний (10-й по счету) патриарх всероссийский, управлял Церковью с 1690-1700 г.

18 Что касается того, что Феодосий сразу был возведен в сан архиепископа, то это объясняется тем, что большим московским собором 1667 года была учреждена в Чернигове именно архиепископия, и кафедра черниговская тогда же была поставлена первою между другими архиепископиями Русской церкви.

19 Монастырь был построен вдовой стародубецкого полковника Мариею Сулимовой на купленной ею вместе с покойным мужем земле, называемой „Печеники”; откуда монастырь и получил свое наименование; ныне не существует.

20 Любеч – ныне торговое населенное местечко городнянского уезда черниговской губернии, в 52 верстах от Чернигова.

21 Так, им был освящен величественный храм в честь Святой Троицы возле Ильинского монастыря, и храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы в Домницком мужском монастыре (в 35 верстах от Чернигова).

22 Иоанн Максимович – впоследствии митрополит Тобольский и всей Сибири, где много потрудился в деле распространения христианства среди инородцев; скончался в 1716 году. Память его местно чтится с благоговением, как угодника Божия.

23 „Похвала” эта написана под живописным изображением святителя Феодосия в Борисоглебском Черниговском соборе, над входом в каменную палатку, где почивали мощи святителя.

24 Обследование производили высокопреосвященный Иоанникий, митрополит Киевский, вместе с местным епископом Антонием, с ректором Черниговской семинарии, протоиереем – членом Киевской духовной консистории и двух протоиереев из местного соборного причта.

25 Таких случаев обследовано 49.

Św Feodosij Czernigowski 2